Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia dla Rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie - w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych takie jak: ogień, huragan, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego . W przypadku szkód wyrządzonych przez żywioł lub zdarzenie losowe wypłacane jest odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone budynki.

Zakresem ubezpieczenia objęte jest:

 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
 • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Suma gwarancyjna:

 • w przypadku szkód na osobie wynosi 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu wynosi 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
 • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
 • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
 • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
 • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • mienie przechowywane zarówno w budynkach jak też składowane poza budynkami oraz w trakcie wykonywania prac polowych i podczas transportu - na pole, do warsztatu, punktu skupu.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • maszyny rolnicze od szkód casco (zniszczenie, uszkodzenie, utrata maszyny wskutek zderzenia, kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji).
 • allianz.png
 • bezpieczny-pl.png
 • compensa.png
 • generali.png
 • hdi.png
 • hestia.png
 • inter.png
 • interrisk.png
 • link4.png
 • mtu.png
 • polisa_zycie.png
 • proama.png
 • pzu.png
 • unilink.png
 • uniqua.png
 • warta.png

Biuro Ubezpieczeń OLIMPIA 44-240 Żory ul. Sądowa 8/3
tel. +48 32 435-2188, +48 694 094 884 e-mail: olimpia@zory-ubezpieczenia.pl