Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Warto zastanowić się nad ochroną swojego najcenniejszego majątku, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo.

W zależności o wariantu przedmiotem ubezpieczenia mogą być objęte:

 • dom jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie szeregowej,
 • dom w budowie, 
 • lokal mieszkalny,
 • dom letniskowy,
 • stałe elementy wyposażenia budynku/lokalu mieszkalnego,
 • mienie ruchome w budynku/lokalu mieszkalnym,
 • zewnętrzne elementy anten satelitarnych, klimatyzatorów, baterii słonecznych, siłowniki do bram,
 • budynki gospodarcze, w tym garaże,
 • ogrodzenia,
 • budowle,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • szyby i przedmioty szklane,
 • bagaż podróżny,
 • koszty ochrony prawnej,
 • koszty ratownictwa,
 • nagrobki,
 • dom Assistance.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • ogień i inne zdarzenia losowe (zalanie, powódź, deszcz nawalny, śnieg, grad, huragan, uderzenie pioruna (w tym przepięcia wywołane uderzeniem pioruna), wybuch, lawina, obsuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • kradzież z włamaniem i rozbój,
 • dewastację,
 • szyby i przedmioty szklane przed stłuczeniem, 
 • powódź,
 • przepięcia,
 • koszty poszukiwania przyczyn szkody,
 • a także inne ryzyka np. GRAFFITI.

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują zakres ALL RISK oznacza to, że odpowiadają za wszystkie zdarzenia, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym gwarantuje rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim niezależnie od tego, czy są one następstwem użytkowania domu/mieszkania (np. zalanie sąsiada), posesji czy każdego innego zdarzenia związanego z życiem prywatnym, powstałego w kraju i za granicą. Ochrona w zakresie OC obejmuje wszystkie osoby bliskie zamieszkujące z ubezpieczonym.

Oznacza to że odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń obejmuje szkody związane z wykonywaniem czynności życia prywatnego do których zalicza się między innymi:

 • opiekę nad dziećmi, 
 • użytkowanie mienia wraz z terenem nieruchomości, na którym znajduje się ubezpieczone mienie, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów,
 • posiadanie zwierząt domowych,
 • eksploatację urządzeń gospodarstwa domowego,
 • użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich, 
 • amatorskie uprawianie sportów,
 • używanie sprzętu pływającego dla własnego użytku,
 • a także wiele innych.

Domek letniskowy

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku. Za domek letniskowy uznaje się zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Domki letniskowe, mienie ruchome oraz stałe elementy domku letniskowego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek następujących zdarzeń losowych: 

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • zalania.

DOM W BUDOWIE

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
 • budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,
 • należące do Ubezpieczającego mienie ruchome.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych tj.

 • grad, 
 • huragan,
 • katastrofa budowlana,
 • lawina,
 • osunięcie się ziemi, 
 • pożar, 
 • trzęsienie ziemi, 
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • wybuch,
 • zalanie,
 • zalanie wskutek spływu wód po zboczach,
 • zapadanie się ziemi.

Zakres ubezpieczenia za dodatkową składką można rozszerzyć o ryzyko:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

Jeżeli stałe elementy i mienie ruchome zostały ubezpieczone w zakresie kradzieży z włamaniem objęte są także wszelkie uszkodzenia domu jednorodzinnego, stałych elementów lub mienia ruchomego powstałych wskutek WANDALIZMU.

 • allianz.png
 • bezpieczny-pl.png
 • compensa.png
 • generali.png
 • hdi.png
 • hestia.png
 • inter.png
 • interrisk.png
 • link4.png
 • mtu.png
 • polisa_zycie.png
 • proama.png
 • pzu.png
 • unilink.png
 • uniqua.png
 • warta.png

Biuro Ubezpieczeń OLIMPIA 44-240 Żory ul. Sądowa 8/3
tel. +48 32 435-2188, +48 694 094 884 e-mail: olimpia@zory-ubezpieczenia.pl