Ubezpieczenie komunikacyjne

Niewiele osób posiadających swój własny samochód zdaje sobie sprawę z tego, że może w każdej chwili zmienić swoje ubezpieczenie samochodu OC na bardziej korzystne. Wystarczy tylko przynajmniej jeden dzień przed końcem obowiązywania umowy OC udać się do Naszego Biura i napisać pismo o rezygnacji z dotychczasowego ubezpieczenia OC. Zapewniamy Państwu pełną i kompleksową obsługę dotyczącą zarówno wypowiedzenia umowy i zawarcie nowej polisy na korzystniejszych warunkach.

Oferujemy ubezpieczenia:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Ubezpieczenie Auto-Casco,
 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenie Assistance,
 • Ubezpieczenie szyb samochodowych,
 • Ubezpieczenie Zielona Karta, 
 • Ubezpieczenie bagażu,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej.

OC - ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem wyrządziła szkodę związaną z ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza pojazdu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych tym pojazdem osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 27 państw należących do Unii Europejskiej oraz 5 państw tj. Andora, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Chorwacja.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość ubezpieczenia na okres krótszy jeżeli pojazd mechaniczny jest zarejestrowany na stałe a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy, a także w przypadku pojazdów wolnobieżnych i historycznych, oraz zarejestrowanych czasowo.

AC - ubezpieczenia Auto Casco pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie

AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które chroni pojazd ubezpieczającego przed szkodami, których sam jest sprawcą oraz przed kradzieżą i aktami wandalizmu dokonanymi na ubezpieczonym pojeździe. Porównując ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) poszczególnych firm ubezpieczeniowych na rynku spotkać się można głównie z dwoma wariantami AC dotyczącymi systemu likwidacji ewentualnej szkody do których należy zaliczyć:

 •  wariant kosztorysowy, 
 •  wariant serwisowy.

Różnica polega przede wszystkim na systemie wypłaty odszkodowania oraz cenie. W wariancie kosztorysowym, który jest znacznie tańszy ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie na podstawie kosztorysu wyliczonego w oparciu o OWU. I w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że często wysokość tak ustalonego odszkodowania nie pozwala na przywrócenie pojazdu do stanu z przed szkody.

Wariant serwisowy jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem lecz droższym, ponieważ mamy możliwość naprawy pojazdu w autoryzowanym serwisie. Większość Towarzystw oferuje możliwość likwidacji szkody również w tzw. systemie bezgotówkowym, co pozwala nam na brak konieczności angażowania własnych środków finansowych. Wówczas rozliczenie szkody następuje bezpośrednio na linii ubezpieczyciel – serwis.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
 • szkody powstałych na skutek powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, gradu, lub innych sił przyrody,
 • kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego,
 • uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie (dewastacja).

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują zakres ALL RISK oznacza to, że odpowiadają za wszystkie zdarzenia, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń. Dodatkową korzyścią jest możliwość włączenia różnych ryzyk dodatkowych, a także możliwość indywidualnego kształtowania warunków ubezpieczenia i ceny, dzięki zmniejszaniu ochrony za niższą składkę. Polega to na udziale właściciela pojazdu w szkodzie w wysokości np. 10 lub 20% wartości szkody, dzięki czemu ubezpieczający otrzymuje odpowiednią obniżkę składki.

NNWK - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu, powstałe podczas:

 • ruchu pojazdu,
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • postoju i naprawy na trasie jazdy,
 • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu.

Zasady ustalenia wysokości odszkodowania:

 • w razie trwałego 100% uszczerbku na zdrowiu towarzystwo wypłaca świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia, 
 • w razie częściowego uszczerbku na zdrowiu - taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił trwały uszczerbek,
 • w razie śmierci ubezpieczonego - 50% sumy ubezpieczenia, (istnieje możliwość podwyższenia tej sumy za dodatkową dopłatą do 100% SU).

ASS – ubezpieczenie assistance

W zależności od wariantu ubezpieczenia zakres może obejmować:

 • holowanie uszkodzonego wskutek kolizji lub wypadku pojazdu do warsztatu serwisowego lub na miejsce wskazane przez ubezpieczającego, 
 • holowanie unieruchomionego wskutek awarii technicznej pojazdu, 
 • usunięcie awarii technicznej w miejscu zdarzenia włączenie z awarią żarówek reflektorowych,
 • holowanie pojazdu konieczne z powodu kradzieży jego części składowych lub dewastacji,
 • organizację zakwaterowania w hotelu i organizację przewozu osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub do celu podróży,
 • pomoc rzeczoznawczą i prawną,
 • pomoc w przypadku uszkodzenia ogumienia,
 • pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu,
 • telefoniczna pomoc tłumacza,
 • informację telefoniczną,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc w razie nalania niewłaściwego rodzaju paliwa lub płynu,
 • pomoc w przypadku niemożności uruchomienia silnika.

Auto Szyby

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, tylnej oraz szyb bocznych w razie ich zniszczenia, powstałych wskutek:

 • zderzenia z innym pojazdem,
 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami przedmiotami lub zwierzętami znajdującymi się poza pojazdem,
 • powodzi, zatopienia, huraganu, pioruna, bezpośredniego działania opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadnięcia się ziemi, lawiny,
 • pożaru, wybuchu,
 • działania czynnika chemicznego lub termicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie, znajdujące się poza pojazdem.

Ubezpieczenie bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podczas podróży, który:

 • znajduje się w lokalu, w miejscu zakwaterowania Ubezpieczającego,
 • jest pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, osunięcia się ziemi i lawiny,
 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju,
 • wypadku środka transportu.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Przeznaczone jest dla każdego, kto posiada własny samochód lub inny pojazd mechaniczny. Zapewnia ono Ubezpieczonemu ochronę prawną w różnych sytuacjach związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu, np. w przypadku dochodzenia odszkodowania, gdy ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku omówił wypłaty świadczenia lub gdy przeciwko Ubezpieczonemu wszczęto postępowanie z powodu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa, np. spowodowanie wypadku samochodowego lub jazda z nadmierną prędkością.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej, na terytorium państw należących do systemu Zielonej Karty.

 • allianz.png
 • bezpieczny-pl.png
 • compensa.png
 • generali.png
 • hdi.png
 • hestia.png
 • inter.png
 • interrisk.png
 • link4.png
 • mtu.png
 • polisa_zycie.png
 • proama.png
 • pzu.png
 • unilink.png
 • uniqua.png
 • warta.png

Biuro Ubezpieczeń OLIMPIA 44-240 Żory ul. Sądowa 8/3
tel. +48 32 435-2188, +48 694 094 884 e-mail: olimpia@zory-ubezpieczenia.pl